Nowa firma - leasing-operacyjny

Leasing operacyjny

nowa-firma.com.pl


leasing operacyjny, inaczej bieżący jest jednym z głównych rodzajów leasingu. Ten typ leasingu zakłada, że przedmiot leasingu może być oraz będzie przez wielu leasingobiorców. W związku z tym założeniem wszelkie umowy leasingowe są krótkoterminowe i zazwyczaj trwają do 3 lat. Warto zauważyć, że opłaty leasingowe, a raczej ich wysokość całkowicie nie amortyzują poniesionych przez leasingodawcę nakładów finansowych podczas trwania tylko jednej umowy. Z tego pełna amortyzacja kosztów oraz uzyskanie zaplanowanego zysku następuje dopiero w cyklu kilku kolejnych umów leasingowych, których przedmiotem jest ten sam przedmiot.

 

Z tego powodu, że leasing operacyjny wymaga zachowania wartości użytkowej danego przedmiotu, to leasingodawca ma zagwarantowane w umowie szeroko pojęty nadzór nad tym przedmiotem.

 

Należy zauważyć, że leasing operacyjny cechuje się tym, że właściciel, czyli lessor znający się na urządzeniach, maszynach, samochodach, itp. zapewnienia konserwację oraz ewentualną naprawę tych urządzeń. To w znacznym stopniu ułatwia eksploatację leasingobiorcy, czyli lesseesowi. Związane z tym koszty są później częścią opłaty leasingowej.

Wyróżnia się szczególną formę leasingu operacyjnego- tzw. „leasing mokry”. W przypadku tego leasingu osoba udostępniająca przedmiot leasingu jest zobowiązana do świadczenia różnych dodatkowych usług. Przykładowo w przypadku leasingu samolotu leasingodawca zobowiązany jest do tego, aby zapewnić zaopatrzenie tego samolotu. Oprócz tego leasing operacyjny występuje pod postacią „leasingu suchego”. O tej formie mówi się wtedy, gdy osoba udostępniająca przedmiot umowy leasingowej nie jest obciążona jakimikolwiek dodatkowymi świadczeniami.


Z tego powodu, że umowy leasingu operacyjnego zawiera się na dość krótkie okresy czasu oraz nie zakłada się w tych umowach zwrotu całości kapitału
podczas ich trwania, to z tego powodu nie ma żadnych przeszkód do tego, aby istniała klauzula o możliwości odstąpienia od zawartej umowy przed upływem jej trwania.

Jest to również rodzaj leasingu charakteryzujący się tym, że leasingowany obiekt podczas obowiązywania umowy nadal jest własnością leasingodawcy. Na leasingodawcy spoczywa również obowiązek robienia odpisów amortyzacyjnych. W przypadku tego leasingu prawne przeniesienie własności leasingowanej rzeczy na leasingobiorcę z leasingodawcy może nastąpić po wygaśnięciu umowy.

 

Zdaniem ekspertów ten rodzaj leasingu jet zdecydowanie lepszy od leasingu finansowego. Jednakże każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie, jednakże dla większości prywatnych przedsiębiorców znacznie korzystniejszy jest leasing operacyjny. Wynika to również z tego powodu, że istnieje możliwość wliczenia leasingowanego przedmiotu do całego majątku klienta. W związku z tym wszelkie opłaty za leasingowanie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

 

Oprócz tego do kosztów uzyskania przychodu może być wliczone ubezpieczenie, które zazwyczaj dostaje się w tzw. pakiecie leasingowym. Jednakże należy pamiętać o tym, że to ubezpieczenie nie może przekraczać kwoty 20 tysięcy euro.